randomized controlled trial
Verklaringen Website van TPO Het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning.
De enige manier om het effect van een behandeling goed vast te stellen, is om een gerandomiseerde gecontroleerde trial RCT te doen. In een RCT randomized controlled trial verdeelt men patiënten die voldoen aan bepaalde criteria willekeurig over twee of meer behandelingen een placebo of niets doen is ook een behandeling.
Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep Wikipedia.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen. Een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep Engels: RCT, voor Randomized Controlled Trial is een type wetenschappelijk onderzoek in de biowetenschappen, vooral in de geneeskunde, waarbij getracht wordt de vraag te beantwoorden of een bepaalde behandeling interventie' werkzaam of zinvol is.
Cohort multiple randomized controlled trial Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
De klassieke gerandomiseerde gecontroleerde trial RCT blijkt minder geschikt voor snelle en efficiënte gelijktijdige evaluatie van multipele interventies voor dezelfde aandoening. De cohort multiple randomized controlled trial cmRCT biedt een raamwerk om meerdere interventies gelijktijdig gerandomiseerd te onderzoeken en is een veelbelovend alternatief voor de klassieke RCT.
double-blind randomized controlled trial Nederlandse vertaling Linguee woordenboek.
the efficacy of the platform, within HATI CE a randomized controlled c l inic a l trial a m on g 4600 elderly is planned. Om de effectiviteit van het platform te onderzoeken, staat een gerandomiseerde tri al onder 46 00 ouderen op stapel.
Randomised controlled trial definitie Encyclo.
Randomised controlled trial. Eng Synoniem: gerandomiseerd vergelijkend onderzoek, klinisch vergelijkend onderzoek, clinical trial Eng, RCT Eng. Klinisch onderzoek waarbij de patienten of proefpersonen willekeurig random' over twee of meer groepen verdeeld worden, waarna de groepen worden blootgesteld aan verschillende proefomstandigheden of behandelingen.
De betekenis van de randomised controlled trial rct voor de ontwikkelingvan een kennisdomein editie Nurse Academy.
home / leermodules / editie 1, 2011 / de betekenis van de randomised controlled trial. De betekenis van de randomised controlled trial rct voor de ontwikkelingvan een kennisdomein. Auteurs: Marianne Sinoo. Rubriek: Evidence-based nursing. Bij evidence-based practice gaat het om het nemen van klinische beslissingen op basis van het best beschikbare bewijs, oftewel een causale samenhang tussen een interventie en het effect daarvan op een kenmerk van patiënten. Er zijn verschillende soorten onderzoek mogelijk. We kunnen een onderscheid maken op basis van de aard van de gegevens die verzameld worden. Dan spreken we van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Maar we kunnen ook een onderscheid maken op basis van de hoeveelheid kennis over een fenomeen. Dan spreken we van beschrijvend, correlationeel, of experimenteel onderzoek. De randomised controlled trial RCT is de zuiverste manier om een causale samenhang tussen interventie en effect aan te tonen. Dit onderzoeksontwerp kenmerkt zich door manipulatie van de onafhankelijke variabele, controle van de onderzoeker en randomisering. Als het niet mogelijk is om mensen te randomiseren, wordt er wel gebruikgemaakt van bestaande groepen in de controlled clinical trial CCT, maar dit onderzoeksontwerp levert een minder krachtig bewijs.

Contacteer ons